Mangler du gode argumenter i debatten om vores børns velfærd?

opdateres løbende…


Normeringen i dagtilbud

Omsættertabel

Fredensborg kommune: Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Børne – og Skoleudvalget Juni 2020

Læs rapporten her


Læringsmiljø i kommunale børnehaver – National undersøgelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har som de første nogensinde undersøgt kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark på nationalt plan.

Læs rapporten her


Kritik af EVA-rapporten: EVA-rapport om de danske dagtilbud er designet til amerikanske institutioner og risikerer at skade børn og børnehaver, fordi den ikke indrager børn og pædagoger, skriver lektorer. 

Af Annegrethe Ahrenkiel, Pernille Juhl og Jan Thorhauge Frederiksen
Lektor og Leder af Center for Daginstitutionsforskning, Roskilde Universitet, Lektor i Psykologi, Roskilde Universitet og Lektor i Pædagogik, Københavns Universitet


Børns Vilkår – Tryghed i Børnehøjde

18. September 2019

Interesseorganisationen Børns Vilkår har spurgt 560 børnehavebørn mellem 5-7 år om deres hverdag med de voksne i institutionen.

Undersøgelsen afslører en række mangler i danske børnehaver:

  • 21 procent oplever ikke at få fysisk omsorg i form af kram.
  • Hvert fjerde barn oplever ikke, at der er en voksen til stede, der er god til at trøste.
  • Seks ud af 10 børn har oplevet at blive skældt ud i børnehaven.

På baggrund af analysen anbefaler Børns Vilkår blandt andet at øge normeringerne i dagtilbuddene samt at styrke pædagoguddannelsen.

Læs rapporten her


Normering og trivsel

Maj 2019

Normering har afgørende betydning for børns udvikling. Det viser en undersøgelse Dansk Psykolog Forening har gennemført blandt PPR-psykologer, der arbejder på dagtilbudsområdet omkring normeringer og trivsel. Undersøgelsens resultater viser bl.a. at:

  • 94 procent af psykologerne vurderer, at normering er en af de tre vigtigste faktorer af betydning for en øget mistrivsel blandt børn i danske dagtilbud.
  • 89 procent af psykologerne tilkendegiver, at de i høj eller nogen grad konkret har observeret forhold i en daginstitution, hvor der har været så få voksne, at de har vurderet, at det har negativ betydning for børns udvikling.
  • To ud af tre psykologer vurderer, at utilstrækkelig normering ofte betyder, at et barn har svært ved selvregulering og adfærdskontrol. Halvdelen vurderer, at det ofte kan have betydning for et barns evne til at indgå i relationer med andre børn.

Dansk Psykolog Forening

Læs rapporten her


Hvordan bliver små børn til high politics på Christiansborg?

2019

En analyse af de politiske barrierer på 0-6-årsområdet blandt medlemmer af Folketinget, ministerielle embedsmænd og faglige aktører

Tænketanken DEA

Læs analysen her


Dagtilbudsledernes perspektiv på nyuddannede pædagoger

2019

Børneområdet er i fokus som sjældent set før. Forskning har slået fast, at uddannelse har afgørende betydning for kvaliteten af det pædagogiske tilbud, og at pædagogerne skal være kvalificeret til at løfte det komplekse arbejde i dagtilbuddene. Ny analyse fra Tænketanken DEA viser imidlertid, at der er udfordringer ved nyuddannede pædagogers kompetencer til at løfte de ikke-børnenære opgaver. 

Tænketanken DEA

Læs rapporten her


Stresshormoner hos børn i børnehaver med ændrede normeringer

2014

Belastninger af børn og voksne viser sig bl.a. ved udskillelse af noradrenalin og især adrenalin. En svensk undersøgelse udnyttede dette faktum og kunne vise, at der skete en reduktion af børnenes stress, når man øgede antallet af voksne i børnegruppen, uden at børnetallet blev øget. Ved forskellige metoder kan man direkte måle det fysiologiske stressniveau hos et individ blandt andet gennem udsondringen af hormonerne adrenalin og noradrenalin i spyt og i urinen. I 1974 var det første gang, stressniveau på denne måde blev målt hos børn. Dette blev foretaget blandt 3-årige børnehavebørn som led i et forsøg, hvor normeringerne blev ændret eksperimentelt ved et randomiseret forsøg i en svensk børnehave (Cederblad & Höök, 1980). Undersøgelserne af børnenes adrenalinudskillelse baserede sig på omkring 6.000 urinprøver taget over 30-40 forskellige dage. Den første prøve blev taget efter middagssøvnen og ved den efterfølgende legeperiode. I forsøget blev også kontrolleret for en række andre forhold, som måtte kunne antages at have indflydelse på børnenes trivsel og udvikling. I analyserne inddrages disse faktorer blandt andet for at undersøge, om de fundne sammenhænge mellem personaletætheden (normeringen) og børnenes stressbelastninger var robuste, når man inddrog andre faktorer som fx gruppestørrelse, belastninger i hjemmet og personalets indbyrdes relationer.

Mogens Nygaard Christoffersen, VIVE – Det nationale forsknings og analysecenter for velfærd (Tidl. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd)

Læs notatet her